• Để so sánh phải có ít nhất 2 nhà trỡ lên, hãy tìm và thêm vào 1 nhà nữa. Nhấn vào đây